OPS Pakosław

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
OPS Pakosław

PROGRAM „RODZINA 500+”

Email Drukuj PDF

 Od 1 kwietnia 2016r. GOPS przyjmuje wnioski na świadczenie wychowawcze.

      Wniosek można składać w wersji papierowej w GOPS lub za pośrednictwem

Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą bankowości elektronicznej,

Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu

Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl).

Więcej…
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Email Drukuj PDF
                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że w wyniku  zakończenia procedury kolejnego  naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych została wybrana

 

                   Pani Hanna Popielas zamieszkała w Góreczkach Wielkich.

Spośród 3 złożonych ofert w kolejnym naborze, tylko ta kandydatka spełniła wymagania niezbędne, a w przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów w celu  prawidłowego wykonywania  obowiązków związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

                                                                                         Kierownik

                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                      w Pakosławiu

                                                                                     Dorota Matuszak

   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Email Drukuj PDF

 

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że w wyniku  zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych nie wybrano żadnego kandydata.

 

            Spośród  10 złożonych ofert większość nie spełniła warunków niezbędnych, wymienionych w ogłoszeniu o wyborze.

 

Pozostali kandydaci  po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej nie dali gwarancji, że mogą samodzielnie i prawidłowo wykonać obowiązki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci.

 

 

 

                                                                                         Kierownik

 

                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                      w Pakosławiu

 

Informacja w sprawie 500 plus

Email Drukuj PDF

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że wnioski na świadczenia wychowawcze „500 plus” mogą być odbierane u sołtysów poszczególnych miejscowości naszej gminy. Wniosek u sołtysów  mogą  zabrać osoby, które nie będą składać  go drogą elektroniczną lub nie muszą  czy nie chcą osobiście odebrać go w GOPS.

Wypełnione wnioski można od dnia 01 kwietnia 2016r. składać w Ośrodku       w Pakosławiu.

Aby otrzymać świadczenie od 01 kwietnia 2016r. mamy czas 3 miesiące, tj. na wniosek złożony do dnia 01 lipca włącznie będzie wypłacone świadczenie wychowawcze z wyrównaniem za trzy miesiące.

 

Informacja od Pana Sołtysa dla mieszkańców Chojna.

Wnioski będzie można odebrać w świetlicy w Chojnie w dniu 16 marca tj. środa od godziny 19:00.

 

Apel o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru

Email Drukuj PDF
 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

referent ds. świadczenia wychowawczego

(1      ETAT)

1.Wymagania niezbędne (formalne)

Więcej…
 

Rządowy Program Rodzina 500+

Email Drukuj PDF
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195)
Program wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 01.04.2016 do 01.07.2016r. i spełnione będą warunki do przyznania świadczenia wychowawczego, zostanie ono wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
Załącznik nr 1 - Informator(plik w formacie pdf)
Załącznik nr 2 - Informator(plik w formacie pdf)
Załącznik nr 3 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego(plik w formacie pdf)

 

Dyżur prawnika

Email Drukuj PDF

 

Zmiana terminu wycieczki

Email Drukuj PDF
                                     UWAGA

               Ze względu na upały, 

 

      wycieczka dla osób starszych       

              i niepełnosprawnych

 

     do Klasztoru Benedyktynów 

                    w Lubiniu

 

    zostaje przeniesiona na dzień

 

    27 sierpnia 2015r. (czwartek),

 

             wyjazd o godz. 8:30

 

      Program zostaje bez zmian.

 

Informacja w sprawie zasiłków rodzinnych

Email Drukuj PDF


          Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia        28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114), 

zasiłek rodzinny przysługuje  do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

         W związku z powyższym przypomina się

Więcej…
 

Dyżury prawnika i psychologa

Email Drukuj PDF

  PRAWNIK – Pani Izabela  Sarnowska

 Przyjmuje

 w czwartki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca

 w biurze nr 14 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

 w godzinach  16:00   -   18:00

 Bezpłatnie, Bez zapisów.

 

 PSYCHOLOG – PANI HALINA BRANICKA

Przyjmuje

w środy w drugim tygodniu miesiąca w godz. 12:00 – 19:00

w środy w trzecim tygodniu miesiąca w godz. 13:00 – 19:00

w środy w czwartym tygodniu miesiąca w godz.08:00– 16:00

w salce narad Urzędu Gminy w Pakosławiu.

Zapisy do Pani Psycholog w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                       w Pakosławiu    tel.  65 5478612 w godzinach pracy 08:00 – 15:00.

Bezpłatnie

Przyjdź!    Porozmawiaj!   Poradź się!   Rozwiąż  swój problem!

Korzystaj z porad na miejscu.

 

ulotka

Email Drukuj PDF

   

Dyżury prawnika

Email Drukuj PDF

 

Zasiłek dla opiekuna

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1.      za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.
(wraz z odsetkami),

2.      od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

·        osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

·        na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie przysługuje odpowiednio:

1.      rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2.      małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014r. do 15 września 2014r.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013r.,
o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy, ubiega się osoba której w okresie od dnia 31 grudnia 2012r. do dnia 30 czerwca 2013r. wygasła decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje tej osobie w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2014r., na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego, również jeśli osoba ta nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567) wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014r.

Wnioski o zasiłek dla opiekuna należy składać w okresie od 15 maja 2014r. do 15 września 2014r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

 

Nabór do projektu Mogę - Potrafię - Teraz

Email Drukuj PDF
Ankieta rekrutacyjna do pobrania: w formacie (doc)w formacie (pdf)

 

POMOC DLA POSZKODOWANYCH WYBUCHEM GAZU

Email Drukuj PDF
POMOC DLA POSZKODOWANYCH WYBUCHEM GAZU
 
W PRZYGODZICACH
k/ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
 
 
          Wszyscy jesteśmy przejęci nieszczęściem tych ludzi.
 
            Możemy im pomóc, przekazując pieniądze na konto    
 
           Banku Śląskiego Nr 90 1050 1201 1000 0024 0426 2343 z dopiskiem
 
           „Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu w Jankowie
             Przygodzkim”.
 
          Po rozmowie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przygodzicach
          potrzebna jest odzież, sucha, długoterminowa żywność, środki
          chemiczne do sprzątania.
 
          Jeśli chcesz przyłączyć się do pomocy i przekazać coś z w/w rzeczy,
          można je przynieść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
          w Pakosławiu do 06 grudnia 2013r.
          Zostaną dostarczone bezpośrednio dla osób potrzebujących
          po uzgodnieniu z OPS Przygodzice.
 
          Dziękujemy.
 
 
 

Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne - spółdzielnia socjalna

Email Drukuj PDF
Jesteś osobą bezrobotną? Bezskutecznie szukasz pracy?
Czy wiesz jakie możliwości daje spółdzielnia socjalna?
To szansa na rozwój i stabilne miejsce pracy!

Przyjdź na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne i dowiedz się więcej na temat możliwości jakie oferuje Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla osób bezrobotnych, w tym m.in. bezpłatne: - szkolenia,- doradztwo,- kursy zawodowe,- wsparcie finansowe do 20 tys. zł! Szkolenie odbędzie się 24-25 września 2013 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5. Rekrutacja trwa do 20 września 2013 r. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PUP, OPS lub na stronie internetowej projektu www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres Biura Projektu. Zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Podczas szkoleń zostaną przedstawione informacje nt. zasad funkcjonowania spółdzielni, szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zakres wsparcia oferowanego powstającym spółdzielniom socjalnym w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Biuro Projektu – kontakt:
Centrum PISOP
Pl. J. Metziga 26/6
tel./fax: 65 520 78 86
Natalia Nowak: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Alicja Marcinek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl
 

Informacja o terminach składania wniosków na zasiłki

Email Drukuj PDF
I N F O R M A C J A    
 
 
          Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), 
zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
Więcej…
   


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL